جک های خنده دار جدید واتس آپ – جک اندرویید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

.

جک های خنده دار جدید واتس آپ – جک اندرویید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/fun-pic-jok-d94.jpg

ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ:
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻣِﻼﮐﻮﯼ ﺷﻤﻮ ﺑﺮِﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭼﯿﭽﯿﻪ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺑَﺮﯼِ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺎ! ﺩﯾﮕﻪ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﯽ ﺳَﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻮﯼ
ﺳَﺮُﻡ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺧﺐ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﺎ! ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺨﻒ ﻭ ﯾﯽ ﺑﺎﻏﯽ
ﺗﻮﻭ ﻗﻼﺕ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺧﻮﺏ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ؟!
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺧﺐ ﻫﻤﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺑَﺮَﻡ
ﺑﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﻮﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺧﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ. ﯾﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻮﻣﻮ!؟ ﻣﯿﺨﻮﯼ ﯾﯽ ﺭﯾﺰﻩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﺩﺍ
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﭼﺮﻭ! ﭼﺮﻭ! ﻧﻤﯿﺨﺎﻣﻢ ﺷﻮﻣﻮ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﻭ
ﺯَﻣَﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺎ. ﺣﺎﻟﻮ ﺗﻔﺎﻫﻤﻢ ﻧﺘﻮﻧﻮﺳﯽ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯽ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻫﺎ ! ﺑﺎﺷﻪ ﺭﻭ ﭼﯿﺸﻮﻡ… ﺣﺎﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﯾﯽ ﺩﻭﺭﯼ
ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ
???????

*

*

جک های خنده دار اندروییدی

*

*

تنها نتیجه ای که از فیلما میشه گرفت اینه که
زن ها اصلا دسشویی نمیرن
?????

*

*

جک خنده دار واتس آپ جدید

*

*

به نام خدا
(امتحان میان ترم واتساپ)
سال تحصیلی۱۳۹۵ـ۱۳۹۴
نام و نام خانوادگی:……….
نام گروه: …..
۱- در چه مواقعی از شکلک ? استفاده میکنیم؟
۲- تفاوت شکلک ? و ? را با ذکر مثال توضیح دهید!
۳-وظایف مدیر گروه را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید! (۴مورد)
۴- روش های کپی کردن را تشریح کنید.
۵- چگونگی تشکیل گروه را با رسم شکل توضیح دهید.
۶-سقوط وایبر چه زمانی بود؟
موفق باشید
نُمره زیر ۱۲ از گروه حذف میشه ???

*

*

جک باحال و داغ روز

*

*
کدومو بیشتر دوست دارید؟؟؟؟
مـــــن
یا ساعت ۶:۳۰صـبح روز شنبه؟؟
مرسیییییی فداتـــــون  
منم دوستــــــــــون دارم

*

*

سایت راد اس ام اس

*

*

تیپ میزنی میری بیــرون،ســگم نیست برات هاپ هاپ کنه!!! Smile
حــالا کافیه ساعت ۱۲ شب با شلوار کـــردی بری بیرون بخوای نوشابه بخری.
از عشق اولت گرفته تا استاد دانشگات و شهردار منطقه جلوت سبز میشن!?

*

*

گلچین بهترین جک های واتس آپ

*

*

“وانت ندارین؟”چیست؟
جمله ایست که این روزها مهمانها در منازل کسانی که اینترنت ندارند،بکار میبرند.!!!!
واااااااا،نت ندارین؟

*

*

دانلود جوک های خنده دار جدید

*

*

اصفهانيه به رفيقش ﻣﯿﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ ۵ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺪﯼ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪﯼ ﺩﯾﮕﻪ ؟؟؟ ﺭﻓﯿﻘﺶ ﯾﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺍﺯ ﺟﯿﺒﺶ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﻣﯿﮕﻪ: ﻫﻤﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ۳ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻗﻔﻞ ﺧﻮﻧﻪﯼ ﺳﻮﻡ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺯﺭﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ، ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺩﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ۳ ﺗﺎ ﺍﻃﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﺴﺖ ﺍتاﻕ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﺍتاﻕ ﺳﻮﻣﻮ ﺑﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﻤﺪ ﻫﺴﺖ ﺩﺭﺷﻮ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ. ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﯼ ﺩﻭﻡ ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ۳ ﺗﺎ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻫﺴﺖ ﺁﺑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺁﺑﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﮐﻦ، ﺗﻮﺵ ﯾﻪ ﻗﺮﺁﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﻗﺮﺁﻥ قسم ﻧﺪﺍﺭﻡ،،،ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﺍﺩﻡ!!..
???????

*

*

متن های لایک خور باحال

*

*
یارو داره باهام صحبت میکنه میگه: اسمم میناست??
اسم پروفایلش نازنینه! آی دیش آیداست، ایمیلش هم المیرا۶۸ !??
سازمان سیا تو شناسایی این مشکل پیدا کرده!☹️☹️
تو جزئیات هم زده: از دروغ بیزارم!??
???

*

*

جک خنده دار اصفهانی

*

*
گرگ هر شب به شکار میرفت و بی آنکه چیزی شکار کند باز میگشت…
‏ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮگ را ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺩﯾﺪﻡ…
ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁمد!
ﮔﺮﮒﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍو.
ﭘﺮﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ؟!!
ﮔﻔﺖ: شبی در ﺳﯿﺎﻫﯽ بیابان ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ؛ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮد!
هر شب به خواست پایم که نه، به تمنای دلم میرفتم تا تماشایش کنم…
امشب محو او بودم که ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ؛
ﺩﻭﯾﺪﻡ…
ﭘﺮﯾﺪﻡ…
ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪمش!!
آنچنان
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ
که ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
“سهم دلم”
ﻧﺼﯿﺐ “ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ” ﺷﻮﺩ…

*

*

متن خنده دار اصفهانی

*

*
ای زنان سست ايمان!!!!
اگر شوهرتان چهار زن داشته باشد، کارهای خانه بین ٤ نفر تقسیم می شود و حتی می توانید در اوقات فراغت با یکدیگر منچ ٤ نفره یا حکم بازی کنید!!!!
هیچ کار خدا بی حکمت نیست. ایمان بیاورید باشد که رستگار شوید.??

*

*

جک خنده دار زن دوم

*

*
حتی اگه آخرین آدم روی کره ی زمین باشم و هندزفری تو گوشم باشه
باز احساس میکنم یکی داره صدام میزنه ?

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette