متن، جملات و سخنان ریچارد باخ | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

متن، جملات و سخنان ریچارد باخ

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/richard-bakh-f94.jpg

جملات ادبی نویسندگان

 برای بسیاری از مرغان، تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد

*

*

سخنان کوتاه ریچارد باخ

*

*

بهشت، یك مكان نیست و یك زمان هم نیست؛ بهشت یعنی كامل شدن

*

*

نوشته های ریچارد باخ

*

*

من وجود ندارم كه جهان را تحت تاثیر قرار دهم، وجود دارم كه زندگیم را به شیوه ای بگذرانم كه مرا شادمان سازد

*

*

ریچارد باخ

*

*

تنها همان كه هستی، باقی بمان؛ آرام و شفاف و درخشان

*

*

کتاب های ریچارد باخ

*

*

هر شخصی، همه ی پیشامدهای زندگی شما اینجا هستند، زیرا شما آنها را به اینجا كشانده اید

*

*

جمله کده

*

*

جایی كه اندیشه ی تو هست، تجربه ی تو نیز هست؛ انسان همان گونه است كه می اندیشد؛ از هرچه كه می ترسم به سرم می آید

*

*

سخن کده

*

*

خود ما برمی گزینیم كه صدمه بزنیم و یا صدمه ببینیم

*

*

ریچارد باخ

*

*

همه ی ما آزادیم هر آنچه كه می خواهیم انجام دهیم

*

*

ریچارد باخ

*

*

اگر برای مدتی تمرین كنید كه تخیلی باشید، خواهید دانست كه شخصیت های تخیلی گاهی وقتها از مردمی با بدنها و ضربان قلب، حقیقی تر هستند

*

*

سخنان ریچارد باخ

*

*

زمانی كه پرسش هایت را به خوبی بیان كنی، خودشان پاسخ خود هستند

*

*

دانلود سخنان ریچارد باخ

*

*

وجدان شما، ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است؛ با دقت به آن گوش دهید

*

*

ریچارد باخ

*

*

اگر به راستی می خواهی یك ابر را از زندگیت بزدایی، نباید یك توده ی بزرگ از آن بسازی؛ فقط آسوده باش و آن را از اندیشه ات پاك كن؛ این تنها كاری است كه باید انجام داد

*

*

ریچارد باخ

*

*

شاگردان، چیزهای ساده را دشوار می كنند

*

*

گلچین جملات ریچارد باخ

*

*

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلماً آنها از آنِ تو هستند

*

*

پیامک های زیبا و خواندنی

*

*

هرگز آرزویی به تو داده نشده، مگر آنكه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن كار كنی

*

*

ریچارد باخ

*

*

وقتی كه می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد كند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد

*

*

جمله های ادبی کوتاه

*

*

اگر شادی تو در گرو چیزی است كه دیگری دارد، حدس می زنم كه تو نیز یك مشكل داری

*

*

ریچارد باخ

*

*

در مورد جمعیت مردم نگران نباش؛ تا زمانی كه نخواهی نمی توانند تو را لمس كنند

*

*

ریچارد باخ

*

*

كمی بزرگنمایی در همه ی ما هست، وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم

*

*

سخنان ادبی بزرگان

*

*

حلقه ای كه خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد، هم خونی نیست، بلكه احترام و شادمانی است كه نسبت به زندگی یكدیگر دارند

*

*

ریچارد باخ

*

*

آنچه را كه شعبده باز می داند بیاموز، آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود

*

*

ریچارد باخ

*

*

انسان به تنها بودن عادت می كند، اما تنها برای یك روز آن را می شكند و سپس دوباره به آن عادت می كند، دوباره از نو

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
از جمعیت به اندازه ی كافی كشیده ام، حتی زمانی كه شادمان هستند… و اگر بترسند، شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می كنند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
زندگی كن؛ هرگز از این موضوع كه در مورد آنچه می كنی و یا می گویی، در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد، شرمنده نباش؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار، تو را خواهند شناخت؛ بهتر از آشنایانت كه تو را در طی هزار سال بشناسند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

همیشه مختاری كه باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی

*

*

متن ادبی عمیق فلسفی

*

*
از آینده های امكان پذیر روی نگردان، مگر آنكه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

چیزی به نام یك مشكل وجود ندارد كه در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

آنچه را كه بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می كنی

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

بهترین راه فرار از مسئولیت این است كه بگویی، من مسئولیت هایی دارم

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

دانش، پی بردن به آن چیزی است كه از پیش می دانستی؛ انجام دادن، نشان دادن آن چیزی است كه می دانی؛ آموختن، یادآوری به دیگران است كه خودِ آنها به همان حد خوبی كه تو می دانی، می دانند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

آسانترین پرسش ها، ژرفترین آن است. كجا به دنیا آمده ای؟ خانه ات كجاست؟ به كجا می روی؟ چه كار می كنی؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین كه پاسخها تغییر می كنند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

مسلماً می توان خود را كنار كشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر كاری كه دوست داری تغییر كند، می توانی آن كار را رها كنی

*

*

داستان های کوتاه فلسفی

*

*

كودكان، مشتاقند و بزرگسالان، هوشیار

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

راهی را كه شادمانه به پایان می رسانی، به طور رایج، افراد ناآگاه درك نمی كنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر كنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم كه چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
تنها آموزه ی مهم این است كه در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

زندگی من یك زندگی آزاد است، اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می كند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

می خواهم باور كنم كه در سطحی دیگر، اصلی دیگر هم هست

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

هر آنچه كه یك استاد می گوید، واژه هایی زیبا هستند كه نمی توانند او را رهایی بخشند؛ آنهم از نخستین حمله ی یك سگ هار در یك چراگاه

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

در درون هر یك از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری، توانگری و فقر، آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم كه آنها را در سلطه داریم نه دیگران

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

از خداحافظی كردن نترسید؛ یك خداحافظی، پیش از آنكه بتوانید دوباره یكدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره، پس از دقایق دوره های زندگی، مسلماً برای كسانی است كه دوست هستند

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

نشانه ی نادانی شما، ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه كرمِ صدپا زندگی می نامد، استاد به آن پروانه می گوید

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان كه در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند، پاداشی برتر ارزانی خواهد شد، هر چند پس از گذشت سالها

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشینی است كه خود، گزینشی هراس آور است

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

هر چه اوج می گیریم، چشم اندازمان گسترده تر می شود و گزینش ها و دوراهی ها و میان برها را بهتر می بینیم و هر چه فرود بیاییم، چشم اندازمان را از دست می دهیم و هنگام فرود، درك و دریافتمان از گزینش های دیگر بر باد می رود. حواسمان پی جزئیات می رود

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

تو نیاز داری كه به شناختن خود ادامه دهی؛ هر روز كمی بیشتر از روز پیش

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
چرا دشوارترین كار در جهان این است كه به پرنده ای این باور را بدهی كه آزاد است؟

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

آنچه كه دیدگانت به تو می گویند باور نكن. همه ی آنچه كه می توانی ببینی محدود است. با ادراك خود بنگر، آنچه را كه آموخته ای بشناس

*

*

اس ام اس کده

*

*

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد كنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

ما آزادیم به هر كجا كه مایلیم برویم و آنچه كه هستیم باشیم

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*

تنها قانون درست آن است كه به آزادی منتهی شود؛ قانون دیگری وجود ندارد

*

*

جمله های خواندنی از ریچارد باخ

*

*
كسی نمی تواند ما را از آنچه كه مایل به انجامش هستیم بازدارد

جمله های ادبی جدید

لیست کتب  ریچارد باخ: بیگانه در زمین ، هواپیمای زنده ،گریز از آسودگی،درنگهای من،یگانه ،پندار،موهبت پرواز،هیچ چیز ناگهانی نیست،دور و بس نزدیک و…

نویسندگان آمریکایی

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette