پست و اس ام اس های لایک دار فیس بوکی – دی 93 | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

پست و اس ام اس های لایک دار فیس بوکی – دی ۹۳

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/post-faeceboki-day-93.jpg

جک های خنده دار و باحال

ﯾﻨﯽ ﺍﻻﻥ ﻫﻤﺴﺮ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻦ بی اف ﮐﯿﻪ ؟؟
ﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ؟؟؟
ﺧﺎﻧﻮﻣﺖ ﻣﻨﻢ ﺧﺮﻩ !!..
ﺑﻔﻬﻢ !!
ﻣﻨﻢ !!
ﻣﻦ !!
ﻧﻔﻬﻢ !!
ﺧﯿﺮ ﻧﺒﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﻨﺞ ﺗﻦ !!
ﺧﺪﺍ ﺍﺯﺕ ﻧﮕﺬﺭﻩ !!!!
ﮐﺼﺎﻓﻂ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻧﻤﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎﻡ ؟؟؟
ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻭﻟﻨﺘﺎﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺑﺍﺵ ﺑﺨﺮﯼ ﻧﻤﯽ ﺑﺨﺸﻤﺖ
ﻋﻮﺿﯽ !!
ﭘﻮﻻﻣﻮﻧﻮ ﺍﻟﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﻧﮑﻦ !
ﺍﻭﻧﺎ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻭ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺗﻪ !!
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﺰﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﻪ
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ !!
ﻭﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺭﻭ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﺑﺪﯾﺪ

*

*

متن و اس ام اس های لایک دار خفن و باحال
*

*
دخترهمسایه اومد میگه ببخشید بابام نیست میتونیدشیر گاز رو محکمش کنین نشتی میده..گفتم باشه
رفتم خونشون گفتم خوب فرانسه کجاست؟
یه لبخندی زدو گفت مادخترا انقدرام خنگ نیستیم خوب پایین تر از آلمانه دیگه، اینقدخندیدم که بیچاره قاطی کرده بود همش میپرسید
کنااسپانیا؟
وسط آفریقا؟
بالای قطب شمال؟
گفتم نه عزیزم توجعبه ابزارکنار دستت

*

*

جک خنده دار ضد دختر باحال

*

*
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺑﻩ ۲۰۲۰ ﺑﺮﺍﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .
اﺁﻗﺎ ﺑﺒﺨﺸﯿﻦ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ، ﺗﻮ ﺳﺎﯾﺖ
ﻧﻤﯿﺮﻩ !! …
ﻣﺎﻣﻮﺭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ : ﮐﺪﻭﻡ ﭼﺮﺍﻏﺘﻮﻥ ﺭﻭﺷﻨﻪ؟
ﮐﺪﻭﻡ ﺧﺎﻣﻮﺵ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ : ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﺣﺎﻝ ﻭ ﭘﺬﯾﺍﺋﯽ ﺭﻭﺷﻨﻪ!
ﭼﺮﺍﻏﺎﯼ ﺣﻤﻮﻡ ﻭ ﺗﻮﺍﻟﺖ ﺧﺎﻣﻮﺵ
ﻣﯿﮕﻦ ﯾﺎﺭﻭ ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺧﻮﻥ ﺭﯾﺰﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺯ ﺑﺲ ﺧﻨﺪﯾﺪﻩ ﺭﯾﯿﺲ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺗﻢ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻩ.

*

*

جک و اس ام اس مورد داشتی لایک خور

*

*
چرا همیشه گفته میشود . . .
««« سکوت نشانه ی رضایت است »»»
چرا نمی گویند :
نشانه ی دردیست عظیم ، که لب ها رابه هم دوخته است…!!
چرا نمی گویند : نشانه ی ناتوانی گفتار ،از بیان سنگینی رفتا افراد است…!!
چرا نمی گویند : نشانه ی دلی شکسته است که ،
نمیخواهد با باز شدن لب ها از همدیگر ،
صدای شکسته شدنش را نامحرمان متوجه شوند . . . ! ! !؟؟
پس سکوت همیشه نشانه ی رضایت نیست . . .
سکوت سر شار از ناگفتنی هاست

*

*

سخنان حکیمانه و پند آموز

*

*
از الان بـه بچـم حسـودیم میـشه
.
.
.
.
.
.
کصصصصصصابط چـه مـامـانی داره

*

*

اس ام اس جک باحال و خفن جدید

*

*
وقتی آدم ها شما را ترک می کنند مانعشان نشوید
شما با کسانی که هایتان می کنند آینده ای ندارید
آینده شما آنهایی هستند که در زندگیتان می مانند
و در همه حال همراه و همقدم شما هستند …

*

*

اس ام اس و متن های جدید فلسفی سنگین

*

ﺣﺎﺝ ﺁﻗﺎ ﻗﺮﺍﺋﺘﯽ:
ﭼﺮﺍ ﺑﻌﻀﯽ آدمﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﯽﺷﻦ، ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻣﯽﺧﻮﺍﺩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ. ﭘﺲ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺧﺪﺍ ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪﺍﻧﺪ:
۱. ﻋﯿﻨﮏ
۲. ﻣﻠﺤﻔﻪ
۳. ﻓﺮﺵ
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻟﮑﻪ ﭼﺎﯾﯽ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻋﯿﻨﮑﺖ، “ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ” ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ “ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ” ﮐﺎﻏﺬﯼ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﻨﯽ!
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ بنشیند ﺭﻭﯼ ﻣﻠﺤﻔﻪ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ “ﺳﺮ ﻣﺎﻩ” ﮐﻪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎ ﻭ ﻣﻠﺤﻔﻪﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ، ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ “ﭼﻨﮓ” (مثل ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺪﯾﻢ) ﻣﯽﺷﻮﯾﯽ!
ﻭﻗﺘﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﮑﻪ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻓﺮﺵ، ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﯼ “ﺳ ﺳﺎل”، ﺑﺎ “ﺩﺳﺘﻪ ﺑﯿﻞ”ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺶ ﻣﯿﺎﻓﺘﯽ!
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ مؤﻣﻨﺶ ﻣﺜﻞ ﻋﯿﻨﮏ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺪﻩﻫﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺯﻻﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ، ﺗﺎ ﺧﻄﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ (ﻭﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ
ﻭ ﺧﻔﯿﻒ).
ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﺶ ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ!
ﻭ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﻥ ﮐﻠﻔﺖﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺬﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﭼﺮﮎﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﺩ; (ﻗﺮﺁﻥ ﮐﺮﯾﻢ: ﻣﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻓﺮﺍﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﯽﺩﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺮ
ﮐﻔﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﯿﺎﻓﺰﺍﯾﻨﺪ) ﻭ ﺳﺮ ﺳﺎﻝ (ﯾﺎ ﻗﯿﺎﻣﺖ، ﯾﺎ ﻫﻢ ﺩﻧﯿﺎ ﻭ ﻫﻢ ﻗﯿﺎﻣﺖ) ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ.

*

*

متن های کوتاه و پند آموز زیبا

*

*
چند تا پیرزن تو فامیل داریم
همیشه توی عروسی ها میان
سیخونک میزنن تو پهلوم د گوشم
میگن بعدی تویی..بعد تویی البته
دیگه این کارو نمی کنن چون
توی ختم ها منم باهاشون همین کارو کردم

*

*

جک های خفن باحال لایک خور

*

*
ﺗﻮﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﻭﻣﺪ ﮔﻔﺖ
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺪ؟ !
ﯾﻪ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﺯﺩﻣﻮ ﯾﻪ ﮐﺎﻡ ﻣﺤﮑﻢ ﺍﺯ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﮔﻓﺘﻢ
ﺑﺎ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﺴﺘﻪ ﮔُﻔﺘﻢ : ﺧﯿﻠﯽ ﻭﻗﺘﻪ…
..
.
.
.
ﮔﻔﺖ ﭘﺲ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺭﻭ ﺑﺒﺮﻡ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺻﻨﺪﻟﯽ
ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ …
ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺷﺪﻡ… ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ؟
نا بوووووووود

*

*

اس ام اس های سرکاری خنده دار باحال

*

*
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮔﺸﺖ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﺎﺩ ﺷﺒﺎﯼ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﯿﻔﺘﻢ ﻭ ﻣﯿﮕﻢ ﻏﻠﻂ ﮐﺮﺩﻡ

*

*

اس ام اس و متن های جذاب و باحال خنده دار

*

*
سگومیسدت چیست؟
.
.
.
.
.
.
.
جمله ای کوبنده که مردان شیرازی به زنان خود در هنگام دعوا میگویند:
اگه من نمیسدمت سگو میسدت؟
ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﺗﻮ ﭼﻤﺮﺍﻥ
ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺍﻥ
ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎﭖ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﺎﻟﯽ ﺍﺑﺎﺩ
ﻣﯿﺘﯿﻨﮓ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﻍ ﻫﺎﯼ ﻗﻼﺕ
ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎﯼ ﭘﻼﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۶۳
ﺁﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﻓﻘﻂ ﺍﺏ ﺍﻧﺎﺭ ﻣﻼﺻﺪ
ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺑﺎﺑﺴﺘﻨﻲ
ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻤﺒﻮﺳﻪ ﺗﻮ ﻓﻠﮑﻪ ﮔﺎﺯ
ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﻗﺼﺮﺩﺷﺖ
ﯾﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﺩﯾﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻪ ﺻﺒﺢ ﻟﻨﮕﻪ ﻇﻬﺮ ﺑﯿﺪﺍﺭﻩ
ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯ
ﺍﯾﻨﻮ ﻓﻘﻂ ﯼ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﻪ

*

*

جک و اس ام اس شیرازی خنده دار خفن

*

*
مامانم بابامو صدا زد که در شیشه سس رو باز کنه
پدرم بعد از کلی کلنجار نتونست …
منم خیلی راحت درش رو باز کردم
و گفتم :اینم کای داشت؟؟
پدرم لبخندی زد و گفت:
یادته وقتی بچه بودی من در شیشه رو شل میکردم تا بازش کنی و غرورت نشکنه؟
بدجوری بغض گلمو گرفت..

سلامتی همه باباها

*

*

متن و اس ام اس به سلامتی

*

*
تنها سرگرمیم اینه که برم زیر پست دخترایی که دوس پسردارن
بنویسم…
وای عزیزم خیلی روزخوبی بود،ممنون؛…
تاطرف بره ثابت کنه… ابطشون منهدم شده!!
دکترم رفتم…
گفته خوب نمیشی

*

متن های سرکاری و اس ام اس سرکاری خفن جدید

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette