گلچین جملات و سخنان امیرالمونین (ع) | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

گلچین جملات و سخنان امیرالمونین (ع)

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/matn-va-sokhanane-emam-ali-e93.jpg

گلچین جمله های کوتاه امامان شیعه

بدترين دوست،‌ کسی است که براي او به رنج و زحمت افتي.

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
نابود شد ، كسي كه ارزش خود را ندانست

.

.

سخان حضرت علی(ع)

.

.
هم نشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي

.

.

سخان کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدوار كننده تر است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
هنگامي كه توانايي فزوني يابد، شهوت كاستي گيرد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
اي فرزند آدم ! خودت وصي مال خويش باش، امروز به گونه اي عمل كن كه دوست داري پس از مرگت عمل كنند.

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد، پس ديوانگي او پايدار است

.

.

جمله های پندآموز از حضرت علی(ع)

.

.
هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد

.

.

اس ام اس از حضرت علی(ع)

.

.
وفاداري با خيانت كاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانت كاران نزد خدا وفاداري است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.

اي فرزند آدم ! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
هر گاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد

.

.

پیامک جدید از حضرت علی(ع)

.

.
جاهلان شما پر تلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهي ورزند

.

.

 سخنان پندآموز حضرت علی(ع)

.

.
هر گاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ كس را بر دوستي مادرش نمي توان سرزنش كرد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
 از نافرماني خدا در خلوت ها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است، داوري كند

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
بي نيازي از عذرخواهي، گرامي تر از عذر راستين است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
براي هر كسي در مال او دو شريك است: وارث، و حوادث

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
برترين بي نيازي و دارايي، نااميدي است از آنچه در دست مردم است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
ستودن بيش از آن چه كه سزاوار است نوعي چاپلوسي، و كمتر از آن،‌ درماندگي يا حسادت است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
سخت ترين گناه آنكه گناهكاران را كوچك بشمارد

.

.

جمله کوتاه آموزنده از حضرت علی(ع)

.

.
از حرام دنيا چشم پوش، تا خدا زشتي هاي آن ر ا به تو نماياند، و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
سخن بگوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است

.

.

متن های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
بسا سخن كه از حملة مسلحانه كارگر تر است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
سخت ترين گناهان، گناهي است كه گناهكار آن را سبك شمارد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
دو گرسنه هرگز سير نشوند: جويندة علم و جويندة مال

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
چيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد، بهتر از فراواني است كه رنج آور باشد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
خدا عقل را به انساني نداد جز آن كه روزي او را با كمك عقل نجات بخشيد

.

.

متن کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
 هر كس با حق در افتاد نابود شد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
قلب، كتاب چشم است. (آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند.)

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
تقوا در رأس همة ارزش هاي اخلاقي است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو، و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن به تو آموخت، لاف بلاغت مزن

.

.

اس ام اس سخنان حضرت علی(ع)

.

.
در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه بر ديگران نمي پسندي دوري كني

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.

بزرگ ترين عيب آنكه چيزي را در خود داري، بر ديگران عيب بشماري

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانة پيروزي قرار ده

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است، و از او ناتوان تر آن كه دوستان خود را از دست بدهد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسي نعمت ها را از خود دور نسازيد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
از كفارة گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است

.

.

حضرت علی(ع)

.

.
اي فرزند آدم ! زماني كه خدا را مي بيني كه انواع نعمت ها را به تو مي رساند تو در حالي كه معصيت كاري، بترس

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
بخشنده باش اما زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش اما سخت گير مباش

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
عمل مستحب انسان را به خدا نزديك نمي گرداند اگر به واجب زيان رساند

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
خوشا به حال كسي كه به ياد معاد باشد، براي حسابرسي قيامت كار كند، با قناعت زندگي كند، و از خدا راضي باشد

.

.

حدیث از حضرت علی(ع)

.

.
گناهي كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكي است كه تو را به خود پسندي وا دارد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
هيچ ثروتي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني نيست. هيچ ارثي چون ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
از بخشش اندك شرم مدار كه محروم كردن، از آن كمتر است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
ارزش هر كس به مقدار دانايي و تخصص اوست

.

.

متن کوتاه معنادار حضرت علی(ع)

.

.
بي ارزش ترين دانش، دانشي است كه بر سر زبان است، و برترين علم، علمي است كه در اعضا و جوارح آشكار است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
عفت ورزيدن زينت فقر و شكر گذاري زينت بي نيازي است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
خوابيدن همراه با يقين، برتر از نماز گذاردن با شك و ترديد است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
مردم براي اصلاح دنيا چيزي از دين را ترك نمي گويند، جز آنكه خدا آنان را به چيزي زيانبار تر دچار خواهد ساخت

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
چقدر فاصلة بين دو عمل دور است، عملي كه لذتش مي رود و كيفر آن مي ماند و عملي كه رنج آن مي گذرد و پاداش آن ماندگار است

.

.

جملات آموزنده و سخنان بزرگان حضرت علی(ع)

.

.اگر به آنچه كه مي خواستي نرسيدي، از آنچه هستي نگران مباش

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.

دوست، دوست نيست مگر آنكه حقوق برادرش را در سه جايگاه نگهبان باشد: در روزگار گرفتاري، آن هنگام كه حضور ندارد، و پس از مرگ

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
نماز موجب نزديكي هر پارسايي به خداست، و حج جهاد هر ناتوان است. هر چيزي زكاتي دارد، و زكات تن، روزه، و جهاد زن، نيكو شوهر داري است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
 روزي را با صدقه دادن فرود آوريد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
آنكه پاداش الهي را باور دارد، در بخشش سخاوتمند است

.

.

آثار حضرت علی(ع)

.

.
برادرت را با احساني كه در حق او مي كني سرزنش كن، و شر او را با بخشش بازگردان

.

.

عکس درمورد حضرت علی(ع)

.

.اي فرزند آدم ! آنچه را كه بيش از نياز خود فراهم كنيد، براي ديگران اندوخته ايد

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
كسي كه درخت شخصيت او نرم و بي عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است

.

.

والپیپر حضرت علی(ع)

.

.
حسادت بر دوست، از آفات دوستي است

.

.

متن و جمله های کوتاه از حضرت علی(ع)

.

.
داوري با گمان بر افراد مورد اطمينان، دور از عدالت است

جملات حکیمانه و آموزنده

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette