گلچین سخنان و جملات بزرگمهر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

گلچین سخنان و جملات بزرگمهر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/03/jokhanan-va-jomlat-bozorgmehe93.jpg

جملات زیبا و حکیمانه جدید

اگر امیدواری که رنجت بار نیکو دهد هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سر مپیچ.

*

*

جملات زیبای بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
به بسیار گفتن آبروی خود مبر

*

*

سخنان بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دوستان برای شکار دشمنان چون تیر و کمان اند

*

*

عکس مجسمه بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
ستوده و نیک فرجام کسی است که دادگر و نیکنام و در کردار و گفتار به هنجار باشد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
آنچه دلخواه همه است جز تن درستی نیست ، که اگر کسی روزی از آن محروم شد آرزویی جز بدست آوردنش ندارد

*

*

پیامک و جملات فلسفی بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
فر و شکوه زمانی فزونی می یابد که دانا نزدمان ارجمند باشد، و کام بدخواه را به زهر بی اعتنایی بیالایم

*

*

سخنن زیبای بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
برترین دانش ها یزدان پرستی است

*

*

پیام ها و جملات آموزنده بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست، تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر

*

*

جملات ناب از بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دل در آرزوی آنچه دسترسی بدان متصور نیست نباید بست، از آنکه مایه رنج تن و بلای جان است

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
کسی در شمار دانایان است که بر آنچه از دستش رفته افسوس نخورد، از نایافته به رنج نباشد، چون در طلب مرادی با سختی رویا رو شود سست نگردد و دل به ناامیدی نسپارد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
خود را با هوس نزدیک مکن که خرد از تو روی بر می تابد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
اگر خرسند و رضا باشی زندگی به دلخواه می سپاری

*

*

سخنان اندیشمندان ایرانی بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید

*

*

پیامک و جملات کوتاه بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
برای آدمی دشمن دانا از دوست نادان بهتر است

*

*

اس ام اس سخنان بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دیو کین و دیو سخن چینی گزنده است. سخن چین هرگز جز به دروغ لب نمی گشاید. گفتارش همیشه بی فروغ است.دو روی و سخن چین از مهر یزدان بی بهره اند و از او در هراسند

*

*

جملات کوتاه و زیبای بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
هرکس گوش نصیحت نیوش داشته باشد، و دل به آموختن بسپارد، بسا سخنان سودمند که از دانایان بشنود

*

*

متن و جملات فلسفی بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
کسی که زبانش را از بد گفتن باز دارد، و دل هیچ کس را به گفتن سخنان زشت نیازارد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
به نزدیک خردمندان چهار چیز بر پادشاهان عیب است: ترسیدن در میدان جنگ، گریز از بخشندگی، خوار داشتن رای خردمندان، شتابزدگی و نا آرامی و بیقراری در کارها

*

*

عکس و زندگی نامه بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
سخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر، چه سخن بی سود در مثل مانند، آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد

*

*

پیام های ادب جدید و زیبا

اس ام اس کده

*

*
برای نادان پیرایه ای سزاورتر و زیباتر از خاموشی نیست

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*

فرخنده روزگار کسی است که اهرمن او را از راه راست بیرون نبرد و همواره بی گناه زندگی کند

*

*

متن و استاتوس های زیبا از بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
کسی که به حکمت پروردگار معتقد و خستو باشد به بد ونیک روزگار نمی پردازد چنین بنده ای در پرستیدن یزدان بیشتر می کوشد و از بد سکالی و پیروی دیوان می پرهیزد، ناکردنی نمی کند و از رنجه کردن بی گناهان بیزاری می جوید

*

*

جمله های خفن فلسفی بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
نام جستن بی دلیری میسر نمی گردد، و زمانه از بددلان بیزار است

*

*

اس ام اس سخنان فلسفی

اس ام اس کده

*

*
اگر شاه به تو مهربان باشد دلیر و گستاخ مشو، از آنکه طبع شاه چون آتش است و دل شیر از آن می هراسد

*

*

متن کوتاه جدید

اس ام اس کده

*

*
اگر  کوه با همه سنگینی و عظمت و صلابت  که وی راست فرمان شاه را سبک دارد تیره رای خیره سری بیش نیست

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*

به هنگام نبرد هوشیار و نگهدار تن خویش باش. چون دشمن در برابر تو ایستاد بر آشفته مشو و تدبیر نیکو کن

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دل کسی که خاطر شاه دادگر از او مکدر باشد جایگاه دیو است

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
هر کس را سرنوشتی مقدر است. یکی روز و شب در طلب سربلندی و سروری به جان  می کوشد و بهر ه اش جز خستگی و فرسودگی و نامرادی چیزی نیست. به تعبیر دیگر در کنار چشمه روشن و گوارا تشنه می ماند. از سوی دیگر بی هنری بختیار ، بی آنکه تن به کار و کوشش بسپارد، روزگار بر او می خندد و از همه گونه آسایش و آرامش برخوردار می گردد پروردگار چنین خواسته و تدبیر بر تقدیر کارگر نمی افتد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
دانش برترین داده های یزدان پاک است. خردمند همیشه سرور است

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*

هر که تن درست و نیرو دارد هرگز سخن نادرست نمی گوید. دروغگویان همه بیمار و ناتوان و زبون اند

*

*

سخن های بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
آنکه طالب آسایش جان و تن است باید شکیبا و بردبار باشد، در دوستی  و داد و ستد با مردم کژی و کاستی و فریبکاری نکند . چون گناهی از کسی بیند و بر او دست یابد ببخشد، و کینه خواه و تیز خشم و دشمن سوز و نا بردبار نباشد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
آنکس بر خویشتن نگهبان دارد که برای رسیدن به هوس و آرزوهای کوچک  قدر نیکخویی و جوانمردی را نشکند، و اگر فزونی و کامیابی بد روزگار را دید تن به پستی و زبونی نسپارد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
بخشنده نیکخوی آن کس است که به بخشش جانش را آراسته گرداند. دور از جوانمردی است که بخشنده بر آن کسی که چیزی به او داده یا خیری رسانده منت نهد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است: دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود. تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود، و به چیز کسان طمع ورزد، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد، و بی خردی که خردجوی نباشد

*

*

اس ام اس جملات پندآموز جدید

اس ام اس کده

*

*
آدمی باید از گناه بپرهیزد، هر چه را به خویش نمی پسندد به دوست و دشمن خود روا ندارد

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است

*

*

استاتوس های جدید ناب

اس ام اس کده

*

*
آنکه به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است، بیش از همه در خور ستایش است

*

*

جملات ناب جدید بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
روشندل  و نکته دان کسی است که سخنان کوتاه و پر معنی بگوید

*

*

جمله های کوتاه عرفانی جدید

اس ام اس کده

*

*
دل  اهل دانش وقتی شاد می گردد که بردبار بوده و مردم بی شرم را به خویش نزدیک نکند

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
زورمندترین  و پر گزنده ترین اهرمن آز است، که دیوی است ستمکار و دیر ساز

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
خردمند  هرگز غم آنچه را  از دستش رفته نمی خورد، حتی اگر عزیز ترین کسش مرد و وی را به خاک سپرد ، شکسته غم و درد نمی گردد ، دیگر آنکه مرد خردور از نادیدنیها چنان دل می کند که باد از بید می گذرد

*

*

جملات ناب کوتاه بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
پادشاهان مردم دوست برگزیدگان پروردگارند

*

*

بزرگمهر

اس ام اس کده

*

*
مال هم مایه سربلندی و آسایش است، و هم سبب خواری و پریشانی. اگر به آیین خرد صرف شود آفریننده شادی و برآورنده نام نیک است، اما اگر بنهند و نخورند یا چنانکه باید بکار نبرند بهای سنگ و گوهر شاهوار یکی است

متن کوتاه ادبی جدید و ناب

.

[ مطالب مرتبط با این موضوع ]

به اشتراک بگذارید »
فیسبوک گوگل پلاس توییتر فیس نما کلوب


پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

افزودن شکلک

SmileBig SmileGrinLaughFrownBig FrownCryNeutralWinkKissRazzChicCoolAngryReally AngryConfusedQuestionThinkingPainShockYesNoLOLSillyBeautyLashesCuteShyBlushKissedIn LoveDroolGiggleSnickerHeh!SmirkWiltWeepIDKStruggleSide FrownDazedHypnotizedSweatEek!Roll EyesSarcasmDisdainSmugMoney MouthFoot in MouthShut MouthQuietShameBeat UpMeanEvil GrinGrit TeethShoutPissed OffReally PissedMad RazzDrunken RazzSickYawnSleepyDanceClapJumpHandshakeHigh FiveHug LeftHug RightKiss BlowKissingByeGo AwayCall MeOn the PhoneSecretMeetingWavingStopTime OutTalk to the HandLoserLyingDOH!Fingers CrossedWaitingSuspenseTremblePrayWorshipStarvingEatVictoryCurseAlienAngelClownCowboyCyclopsDevilDoctorFemale FighterMale FighterMohawkMusicNerdPartyPirateSkywalkerSnowmanSoldierVampireZombie KillerGhostSkeletonBunnyCatCat 2ChickChickenChicken 2CowCow 2DogDog 2DuckGoatHippoKoalaLionMonkeyMonkey 2MousePandaPigPig 2SheepSheep 2ReindeerSnailTigerTurtleBeerDrinkLiquorCoffeeCakePizzaWatermelonBowlPlateCanFemaleMaleHeartBroken HeartRoseDead RosePeaceYin YangUS FlagMoonStarSunCloudyRainThunderUmbrellaRainbowMusic NoteAirplaneCarIslandAnnouncebrbMailCellPhoneCameraFilmTVClockLampSearchCoinsComputerConsolePresentSoccerCloverPumpkinBombHammerKnifeHandcuffsPillPoopCigarette