آثار ابوسعید ابوالخیر | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار ابوسعید ابوالخیر

گلچین ابیات و اشعار ابوسعید ابوالخیر – آثار ابوسعید ابوالخیر

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/abo-said-b94.jpg

(گلچین ابیات و اشعار ابوسعید ابوالخیر)

آثار ابوسعید ابوالخیر

مرد باید که جگر سوخته چندان بودا
نه همانا که چنین مرد فراوان بودا

*

*

آثار ابوسعید ابوالخیر

*

*

مرد باید که جگر سوخته چندان بودا
نه همانا که چنین مرد فراوان بودا

*

*

شعرهای ابوسعید ابوالخیر

*

*

کار چون بسته شود بگشایدا
وز پس هر غم طرب افزایدا