آثار فرخی سیستانی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار فرخی سیستانی

گلچین شعرهای رباعی فارسی – از فرخی سیستانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/sher-farrokhi-e94.jpg

گلچین شعرهای رباعی فارسی

از فرخی سیستانی

ای دوست تر، از دو دیده و بینایی
ای آنکه ز پیش چشم ناپیدایی
آن روز که آمدی مرا دربایی
گر تا به قیامت تو غذانی (؟) نایی

*

*

گلچین رباعی فارسی

فرخی سیستانی

*

*
ای دوست مرادید همی نتوانی
بیهوده چرا روی زمن گردانی
بیجرم و جنایتی که از من دانی
چون پیر خر از نیش، زمن ترسانی

*

*

شعرهای رباعی پارسی

آثار فرخی سیستانی

*

*

ای دوست به یک سخن ز من بگریزی
خوی تو نبد به هر حدیثی تیزی
بد گشتی از آن که با بدان آمیزی
بادیگ بمنشین که سیه برخیزی