آثار گرشاسپ نامه اسدی توسی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: آثار گرشاسپ نامه اسدی توسی

در سبب گفتن قصه گوید – از گرشاسپ نامه اسدی توسی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/02/garshasp-name-asady-tosi-b94.jpg

در سبب گفتن قصه گوید

از گرشاسپ نامه اسدی توسی

یکی کار جستم همی ارجمند
که نامم شود زو به گیتی بلند
اگر نامه ی رفتنم را نوید
دهند این دو پیک سیاه و سپید

به رفتن بود خوش دل شاد من
به نیکی کند هرکسی یاد من
مهی بُد سر داد و بنیاد دین
گرانمایه دستور شاه زمین

محمد مه جود و چرخ هنر
سمعیل حصی مر او را پدر
ردی دانش آرای یزدان پرست
زمین حلم و دریا دل و راد دست

ز چرخ روان تا بره تیره خاک
چه و چون گیتی بدانسته پاک

خوی نیک و خوبی و فرزانگی
ره رادی و رأی مردانگی

نکوبختی و دانش و کلک وتیغ
خدا ایچ ناداشته زو دریغ
برادرش والا براهیم راد
گزین جهان گرد مهتر نژاد