ابوحامد غزالی | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ابوحامد غزالی

نثر کهن “انواع سفر” – از نوشته های ابوحامد غزالی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/11/ghazaly-a94.jpg

(نثر کهن “انواع سفر”)

از نوشته های ابوحامد غزالی

شرح: آگاه باش كه سفر بر پنج قسم می باشد:
– سفر اول: در طلب علم بوده، و این سفر فریضه بودن چون تعلم علم فریضه بود و سنت بود، چون تعلم سنت بود چون سفر برای طلب علم بر سه وجه است:
اول آنكه علم شرح بیاموزد. و در خبر است كه: هر كه از در خانه خویش بیرون آید در طلب علم، وی را در راه خدای است تا باز آید، و در خبر است كه، فرشتگان پرهای خویش گسترده دارند برای طالب علم. و كس بوده است از سلف كه برای یك حدیث سفر دراز كرده است. و شعبی گفته كه، اگر كسی از شام به یمن سفر كند تا كلمه ای بشنود كه وی را در راه دین از آن فایده ای باشد سفر وی ضایع نیست. لیكن باید كه سفر برای علمی كند كه زاد آخرت را شاید و هر علمی كه وی را از دنیا به آخرت نخواند، از حرص به قناعت نخواند، از ریا به اخلاص نخواند و از پرستیدن خلق به پرستیدن حق نخواند آن علم سبب نقصان وی است.
دوم آنكه سفر كند تا خویشتن و اخلاق خویشتن را بشناسد، تا به علاج صفاتی كه در وی مذموم است مشغول شود. و این نیز مهم است كه مردم تا در خانه خویش بود و كار به نزد وی می رود به خویشتن گمان نیكو برد و پندارد كه نیك خلق است و در سفر پرده از اخلاق باطن برخیزد و حالی پیش آید كه ضعف و بدخویی و عجزی خویش بشناسد و چون علت باز دارند به علاج مشغول تواند شد، و هرکس كه سفر نكرده باشد در كارهای مردانه نباشد. بشر حافی(ره) گفته: ای قرایان سفر كنید تا پاك شوید، كه هر آب كه بر جای بماند بگندد.
حال وجه سوم: آنكه سفر كند تا عجائب صنع خدای تعالی در بر و بحر و كوه و بیابان و اقالیم مختلف نظاره کند و انواع آفریده های مختلف از حیوان و نبات و غیر آن در نواحی عالم بشناسد و ببیند كه همه آفریدگار خویش را تسبیح می كنند و به یگانگی گواهی می دهند. و آنکه را این چشم گشاده شد كه سخن جمادات كه بی حرف و صوت است. بتواند شنید و خطی الهی كه بر چهره همه موجودات نوشته است كه نه حرف است و نه رقم برتواند خواند و اسرار مملكت از آن بتواند شناخت، خود وی را بدان حاجت نباشد كه گرد زمین طواف كند بلكه در ملكوت آسمان نگرد كه هر شبانه روزی گرد وی طواف می كنند و عجایب اسرار خود با وی می گویند و منادی می كنند.