ابو علی سینا | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ابو علی سینا

متن و سخنان ابو علی سینا

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/matn-va-sokhanane-abu-ali-sina-s93.jpg

جملات پندآموز حکیمان ایرانی

اگر میدانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد ُآنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری میکنید، می دانستید.

*

*

متن و سخنان کوتاه ابن سینا

اس ام اس کده

*

*

اگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید،در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است

*

*

جملات ادبی پندآموز ابن سینا

اس ام اس کده

*

*
نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند ،تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد