ادبیات کده | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: ادبیات کده

شعرهای کوتاه خليل الله خليلی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/ashare-khalilollah-khalili.jpg

شعرهای کوتاه و ادبی پارسی

الهی! اشک چشمی، سوز آهی
فروزان خاطــری، روشن نگاهــــی
زهرسو بسته شـــــد درهای امید
کلیدی ، رخنه ئی ، راهی پناهی

*

*
شعرهای کوتاه خليل الله خليلی

اس ام اس کده

*

*

زندگي در بردگي شرمندگي است
معنــي  آزاد  بودن  زندگــي  است
ســر كه خـــم گردد به پاي ديگــران
بر  تن   مــــردان  بــود  بــار  گــران
بندة  حق در  جهـــان  آزاده اســت
مســت وي فارغ زجام و باده است

*

*
گلچین اشعار خليل الله خليلی

اس ام اس کده

*

*

کشتند بشر را که سیاست این است
کردند جهان تبه که حکمت این اسـت
در کســوت خـــیرخواهی نــوع بشـــر
زادند چه فتنه ها که مهارت این است

اشعار کوتاه و دوبیتی های بابا طاهر عريان همداني

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2014/12/baba-taher-day-93.jpg

عـــــزیــزان مـــوســـم جوش بهــاره
چمن پر سبزه صحرا لاله زاره
دمی فرصت غنیمت دان درین فصل
که دنیـــــای دنی بی اعتباره

*

*

اشعار و دوبیتی های بابا طاهر

اس ام اس کده

*

*
 
دلا خوبـــان دل خونیــــن پســـندند
دلا خون شو که خوبان این پسندند
متاع کفر و دین بی‌مشتری نیست
گروهــــی آن گروهی این پســـندند

*

*

گلچین بهترین شعرهای بابا طاهر

اس ام اس کده

*

*
جدا از رویت ای ماه دل افروز
نه روز از شو شناسم نه شو از روز
وصــالت گر مـرا گردد میســر
هـــمه روزم شـــود چون عید نوروز