اس اعاشقانه باحال | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس اعاشقانه باحال

اس عاشقانه

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/es-asheghane-d94.jpg

اس عاشقانه جدید

آخــــ?نَکـِــش موهامـــو دختــــره ی وحشـــــی?
+چـــرا اذیتـــم میکنـــی هــــانــ؟?
-باشـــه باشـــه? هـــرکاری بخــــوای میکنمـــ?
+منو مــــیبری شــــهربـــازی؟?☺️
-اینـــ موقـــع شـــب؟??
رهـــ?همیـــــن الانــــ?
-آیــــ مــــوهـــام? باشهـ بابا بریمــ❤️
+آخـــــ جـــــووووونــــــ??? عاشـــقتمــ??
-روانیــ?❤️

*

*

اس عاشقانه باحال

*

*

عشق یعنی، سینه ام در هر نفس، درگیر توست…
بر پلاکم، نام تو، بر گردنم، زنجیر توست….
عشق یعنی ، چشم تو همرنگ عاشق، گشتن است…
در دل چشمت نوشته ، عشق من ، تقدیر توست…
در صدور ، حکم مرگ من ، تعلل می کنی..
چونکه میدانی، طپیدن های دل ، تکبیر توست…
خواب من ، آغشته ی ابهام بیداری ، شده است…
چشم باز و بسته ام ، پیوسته بر ، تصویر توست..
منطق خشک ارسطو ، واقعا بی منطق است..
احترامم. هر نفس ، وابسته ی تحقیر توست..

*

*

متن های خفن احساسی

*

*

خــــٓٓـٰٓـٓـٓــُدآیــــٓٓـٰٓـٓـٓــا
مــــٓٓـٰٓـٓـٓـَن ھَمــــٓٓـٰٓـٓـٓونیــــٓٓـٰٓـٓـٓــَم کہ
شَبــــٓٓـٰٓـٓـٓـآ با تنھــــٓٓـٰٓـٓـٓـآییــــٓٓـٰٓـٓـٓـم
سَــــٓٓـٰٓـٓـٓرگَــــٓٓـٰٓـٓـٓرمـ میشــــٓٓـٰٓـٓـٓـَم تآ
خــــٓٓـٰٓـٓـٓـوآبــــٓٓـٰٓـٓـٓـم بِبــــٓٓـٰٓـٓـٓــَرہ
شنــــٓٓـٰٓـٓـٓـآختــــٓٓـٰٓـٓـٓـی یآ اَصــــٓٓـٰٓـٓـٓـل
بِـٍٍـٍٍـٍٍـٍٍــٍٍـٍٍــدَمـ ؟؟