اس ام اس سخنان ادبی پند آموز | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس سخنان ادبی پند آموز

متن،جملات و سخنان دکارت

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/04/jomlat-dekrt-f94.jpg

اس ام اس سخنان پند آموز بزرگان

(ریاضیدان، فیزیکدان و فیلسوف اهل فرانسه)

می اندیشم پس هستم، هستم چون فكر می كنم، فكر می كنم چون شك می كنم

*

*

دکارت

اس ام اس کده

*

*

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول كند، مگر آنكه به راستی در نظر او حقیقت باشد

*

*

سخنان دنه دکارت

اس ام اس کده

*

*

از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید، هیچ چیز را قبول نكنید، مگر آنكه درستی و صحت آن بر خودتان آشكار شده باشد