اس ام اس شعرهای ادبی جدید | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعرهای ادبی جدید

گلچین شعرهای نعمت الله ترکانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/01/sherhay-shosem-rosa-bahman93.jpg

شعرهای داستانی شاعران معصر

مــوی ســرم چـــو برف زمستان سپیــد شــد
نامــد بهــار و قامت مــن خــم چــو بید شد
گفتــم کــه ســر زنم به زمیـن دلـت ولی
ایـن دانــه از جوانــه زدن نـا امیـد شــد
از عمر رفته، در طلب وصل یکشبی
صدهـا هـــزار خاطره ام  ناپدید شـد
بار غمی کـه گشت نصیبم به شهر تو
هــر روز  از گذشتـــه ای دیگــر مزید شــد
آنکــس کـــه در حــریم تــو سرباز عشق بود
بــا تیغ خشــم  و غضبـت  امشب شهیـد شــد
رمـز وجود غمکش میخانه  را مگو ی
عطــار بــود، مــولوی و بایـــزید شــد

*

*

اس ام اس شعرهای ادبی جدید

اس ام اس کده

*

*
این روزها سخن  ز ره  داد میکنند
شهـری خراب و خانه ای آباد میکنند
بیچــاره را بـــه بنــد و ســر دار میبـــرند
شیطـــان و فتنـــه را همـــه آزاد میــکنند
شیـخ و فقیـه و قاضی و مفتی به نام دین
صـــد حیلـــه بهـــر مــرگ تــو بنیـاد میکنند…

*

*

شعرهای شاعران ایرانی

اس ام اس کده

*

*
چون تـــیر از میانـــۀ قلبـم عبــور کــن
طــــرح غــــروب زنـدگــی ام مـــرور کـــن
راهــی کـــه مـیــروی خطــر انتحــار نیســت
دلهــــره هــای واهـــی خـــود را تـــو دور کـــن
از انفجـــــار بغــــض تـــــو مـهــتـاب در گـــــرفــت
شــب را میــــان بســتـــر یـــک صبــح گـــور کن
فـــــردا نمیــشود بــــه صلیـــبم کــشی بـــرو
آشــوب در تمـامـــی شهــــرم ضـــرور کـــن
تا کی به فکر تخت سلیمان نشسته ای
یک لحظه همتی چو دل تنگ مور کن
دنیـا بکام عـــاشق نادان نمیــــشود
ترک فریب،  نخوت  کـبر و غـرور کــن

شعرهای مرتضی کیوان هاشمی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/sherhay-morteza-hashemi-b93.jpg

گلچین شعرهای شاعران معاصر ایرانی

كند موسم سفر باشد
ساربان، خفته بي خبر باشد
بوي باران تازه مي آيد
نكند بوي چشم تر باشد
سخني از وفا شنيده نشد
نكند گوش خلق، كر باشد
نكند عشق در برابر عقل
دست از پا درازتر باشد
نكند در قلمرو احساس
كاسه از آش داغتر باشد
نكند پرده چون فرو افتد
داستان، داستان زر باشد
زير اين نيم كاسه هاي قشنگ
نكند كاسهاي دگر باشد
دختر گلفروش ما، نكند
يار لات سر گذر باشد
نكند قصه ي گل و بلبل
همه پايين تر از كمر باشد
نكند آن كه درس دين مي داد
از خدا، پاك بي خبر باشد…
نكند خطبه هاي قطره ي آب
در دل سنگ، بي اثر باشد
نكند گفته هاي آیينه
از دهانش بزرگتر باشد
ايستادن چو سرو در اين باغ
نكند پاسخش تبر باشد
نكند نان به نرخ روز شود
چامه، كبريت بي خطر باشد…

*

*

اشعار و ابیات مرتضی کیوان هاشمی

اس ام اس کده

*

*
کاش در روی زمین، ظلم از آغاز نبود!
زندگي، اين همه پيچيده و پر راز نبود
صحبت از بستن و زنجير نمي كرد كسي
كاش در حد قفس، وسعت پرواز نبود!
جوجه ها كاش ز پرواز نمي ترسيدند!
آسمان در قرق قرقي و شهباز نبود
محتسب كار به مستان گذرگاه نداشت
كاش جز ميكده ها جاي دگر باز نبود!
كاش دستي كه سبوهاي خرابات شكست،
غافل از آه جگر سوز سبو ساز نبود !
صحبت از خوب و بد زاغ و زغن نيست، ولي!
بلبلي با زغني كاش هم آواز نبود!
شعلهاي كاش نمي سوخت پري را، هرگز!
از ازل شمع چنين دلبر و طناز نبود
باغ در چنبره ي خار، گرفتار نبود
كاش در مسلك نيكان، سخن از ناز نبود!
كاش «كيوان» به مدار دگري مي چرخيد!
كاش در چرخه ما غمزه و غماز نبود!