اس ام اس شعرهای کوتاه عاشقانه | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: اس ام اس شعرهای کوتاه عاشقانه

شعرهای نزار قبانی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2015/02/nazar-ghbanib93.jpg

گلچین شعرهای عاشقانه کوتاه

آموزگار نیستم
تا عشق را به تو بیاموزم
ماهیان نیازی به آموزگار ندارند
تا شنا کنند
پرندگان نیز آموزگاری نمی خواهند
تا به پرواز در آیند
شنا کن به تنهایی
پرواز کن به تنهایی
عشق را دفتری نیست
بزرگترین عاشقان دنیا
خواندن نمی دانستند

*

*

گلچین اشعار کوتاه نزار قبانی

اس ام اس کده

*

*
اندیشیدن ممنوع!
چراغ، قرمز است..
سخن گفتن ممنوع!
چراغ، قرمز است..
بحث پیرامون علم دین و
صرف و نحو و
شعر و نثر، ممنوع!
اندیشه منفور است و زشت و ناپسند!

*

*

زندگی نامه و اشعار نزار قبانی

اس ام اس کده

*

*

گیس عشق ما بلند شده
می باید قیچی اش کنیم
وگرنه،
تو را و مرا می کشد.