سایت راد اس ام اس | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: سایت راد اس ام اس

جوک های خنده دار جدید +۱۸ الکی

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/05/jok-hay-fun-o95.jpg

جوک های خنده دار جدید +۱۸ الکی

مردهای ايرانی همه خوشگل و خوش استايل و جذابن
البته از دور ?
خيلي دوووووووورررررر…
خيلي خيلي دوووووووووووورررررر
دووووووووووووووووووووووووووور
خيلي خيلي خيلي دور…

*

*

جک های خنده دار ۱۸

*

*

دوستم گفت امروز مادربزرگم از امریکا میادش…
من فک میکردم مامانبزرگا فقط از مکه میان! ??

*

*

متن های بامزه ۱۸ جدید

*

*

نصف وقت معلم پرورشی ما صرف این میشد که….
قسم بخوره نمره پرورشی هم توی معدل موثره ?✋

جک های خنده دار جدید واتس آپ – جک اندرویید

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/01/fun-pic-jok-d94.jpg

ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ:
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻣِﻼﮐﻮﯼ ﺷﻤﻮ ﺑﺮِﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﭼﯿﭽﯿﻪ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺑَﺮﯼِ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﻪ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﺎ! ﺩﯾﮕﻪ؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﯾﯽ ﺳَﺨﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻟﻮﯼ
ﺳَﺮُﻡ ﺑﺎﺷﻪ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺧﺐ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻫﺎ! ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﻣﻬﻢ ﺗﻔﺎﻫﻤﻪ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﺳﺨﻒ ﻭ ﯾﯽ ﺑﺎﻏﯽ
ﺗﻮﻭ ﻗﻼﺕ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺧﻮﺏ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ؟!
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺧﺐ ﻫﻤﻮ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﯾﯽ ﺩﻭﻧﻪ ﻣﺎﺷﯿﻨﻢ ﺑَﺮَﻡ
ﺑﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻭﻧﻮﯼ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻭ ﺩﯾﮕﻪ ﭼﯿﭽﯽ!؟
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﺧﺐ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺭﻭ ﮔﻔﺘﻢ. ﯾﻪ
ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻫﻢ ﭘﻮﻝ ﺩﻭﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﺩﯾﮕﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻦ ﺷﻮﻣﻮ!؟ ﻣﯿﺨﻮﯼ ﯾﯽ ﺭﯾﺰﻩ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯽ؟ ﺷﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩﺕ ﺑﯿﺎﺩﺍ
ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﮔﺮﺍﻣﯽ: ﭼﺮﻭ! ﭼﺮﻭ! ﻧﻤﯿﺨﺎﻣﻢ ﺷﻮﻣﻮ ﺯﯾﺎﺩ ﺗﻮﻭ
ﺯَﻣَﺖ ﺑﯿﻔﺘﯿﺎ. ﺣﺎﻟﻮ ﺗﻔﺎﻫﻤﻢ ﻧﺘﻮﻧﻮﺳﯽ ﺟﻮﺭ ﮐﻨﯽ ﺧﺒﺮﯼ ﻧﯽ!
ﺧﻮﺍﺳﮕﺎﺭ: ﻫﺎ ! ﺑﺎﺷﻪ ﺭﻭ ﭼﯿﺸﻮﻡ… ﺣﺎﻟﻮ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﯾﯽ ﺩﻭﺭﯼ
ﺑﺰﻧﻢ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻡ
???????

*

*

جک های خنده دار اندروییدی

*

*

تنها نتیجه ای که از فیلما میشه گرفت اینه که
زن ها اصلا دسشویی نمیرن
?????

*

*

جک خنده دار واتس آپ جدید

*

*

به نام خدا
(امتحان میان ترم واتساپ)
سال تحصیلی۱۳۹۵ـ۱۳۹۴
نام و نام خانوادگی:……….
نام گروه: …..
۱- در چه مواقعی از شکلک ? استفاده میکنیم؟
۲- تفاوت شکلک ? و ? را با ذکر مثال توضیح دهید!
۳-وظایف مدیر گروه را نام ببرید و یک مورد را توضیح دهید! (۴مورد)
۴- روش های کپی کردن را تشریح کنید.
۵- چگونگی تشکیل گروه را با رسم شکل توضیح دهید.
۶-سقوط وایبر چه زمانی بود؟
موفق باشید
نُمره زیر ۱۲ از گروه حذف میشه ???