best women text | اس ام اس کده | متن، جمله، استاتوس

Tag Archives: best women text

متن، جمله و استاتوس در مورد بزرگداشت زن

http://www.smskade.ir/wp-content/uploads/2016/04/best-women-text-f95.jpg

متن، جمله و استاتوس در مورد بزرگداشت زن

هرگز زنت را تحقیر نکن
چون بار بیماری اش را سالها باید به دوش بکشی.
هرگز به زنت بی اعتنایی نکن
چون سالها باید بی توجهی اش را تحمل کنی.
هرگز به زنت پرخاش نکن
چون سالها سکوت مرگبارش را باید طاقت بیاوری.
هرگز از محبت به روح او غافل نباش
چون سالها باید در بستری سرد بخوابی.
هرگز او را مقابل دیگران کوچک مکن
چون به بزرگی یاد کردن از تو را فراموش میکند.
هرگز نقص هایش را بازگو نکن
چون از تو در نهان متنفر خواهد شد.
هرگز انتقاد و شکایت او را مسخره نکن
چون از تو برای همیشه ناامید میشود.
هرگز به رویاهایش نخند. اگر نمیتوانی براورده شان کنی
چون یا افسرده میشود و اگر شهامت داشته باشد خودکشی میکند
هرگز زنت را اسیر خانه و فرزند نکن
چون اینگونه او را بیصدا کشته ای و فقط قانون تو را مجرم نمیداند
خود را با زنت برابر بدان. در همه چیز
وگرنه فرقی با یک زندانبان نخواهی داشت

*

*

استاتوس روز زن

*

*

“زن”
بام نیست
تا برای هواخوری به سراغش بروی
“آسمان” است پرواز را بیاموز
سیگار نیست
که بکشی و تمامش کنی
“اکسیژن” است او را نفس بکش
روزنامه نیست
که بخوانی و روی نمیکتی جا بگذاری
” کتاب” است او را زندگی کن
او یک”زن”است اگر میتوانی “مرد” باش…